top of page

Digitalizare in folosul IMM-urilor Regiunea Oltenia

Perioada de depunere a proiectelor:
Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 25.06.2024, ora 12:00.
Data închiderii apelului este 24.08.2024, ora 12:00.

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect:
Valoarea minimă a eligibilă a unui proiect este de 10.000 euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 75.000 euro.


Condiții de eligibilitate:
1) Locul de implementare este este situat în mediul urban/ rural, în regiunea de dezvoltare Sud - Vest Oltenia
2) La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ONRC. Excepție: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru
3) Activităţile propuse prin proiect, respectiv investiţia, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului.
4) Proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate lucrările (nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă) înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția activităților aferente achiziționării de servicii de consultanță, inclusiv consultanță IT pentru elaborarea proiectului
5) Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 10.000 euro și maximum 75.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific). Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro din luna aprilie 2024 respectiv: 1 EUR = 4.9702 RON lei.
6) Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este de minim 10% din cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulile privind ajutorul de minimis, ținând cont totodată de plafonul de minimis aplicabil (a se vedea și secțiunea ”Ajutorul de minimis”).
7) Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029
Perioada de implementare a activităţilor proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 24 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni fără a depăşi data de 31 decembrie 2029. Aceasta se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.
Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.
8) Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea
Proiectul respectă legislația națională și comunitară în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabilă, protecția mediului, eficiență energetică.
9) Proiectul respectă principiul DNSH („Do No Significant Harm”)
Solicitanții de finanțare vor descrie în secțiunea relevantă din cadrul cererii de finanțare modul în care investiția propusă respectă principiul DNSH și principiul privind imunizarea la schimbările climatice (dacă este cazul).
10) Proiectul a parcurs etapele de evaluare a impactului din punct de vedere al protecției mediului, fiind emisă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificării.

Activitățile eligibile sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt:
•Investiții în active corporale
- achiziționarea de echipamente hardware TIC, precum și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect pentru a atinge o intensitate digitală ridicată
•Investiții în active necorporale (care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, care conduc la creșterea intensității digitale a activităților pentru care se solicită finanțare):
- achiziționarea de tehnologii și instrumente digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;
- achiziționarea de aplicații software/licențe necesare implementării proiectului, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetică, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune.
- achiziționarea de tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale
- achiziționarea de soluții tehnologice care contribuie la securitatea cibernetică, la protecția datelor personale și a securității tranzacțiilor digitale.
- Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate și utilizarea echipamentelor achiziționate.

bottom of page